KALENDER
prev Oktoober 2020 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ÕPPETÖÖ KORRALDUS DISTANTSÕPPEL

ÕPPETÖÖ KORRALDUS DISTANTSÕPPEL
 1. Õppetöö korraldamisel lähtume nädala tunniplaanist, mis avaldatakse hiljemalt igale õppenädalale eelneval reedel kl 18.
 2. Õppepäev algab reeglina kell 9.00 ja lõpeb hiljemalt kell 15. Erinevate õppetundide vahele peab õpilasel jääma vähemalt 10 minutit puhkeaega ja kl 12.30 kuni kl 13 vaba aeg söömiseks.
 3. Õpetajad arvestavad õpiülesannete puhul õpilase iseseisva töötamise võimega, mis on reeglina väiksem kui klassiruumis.
 4. Õpetaja arvestab, et distantsõppel ei ole võimalik saavutada õppekava õpitulemusi täies mahus. Sellest tulenevalt peab õpetaja tegema õppematerjalis valikuid, seades prioriteetseks need teemad, mille läbimine on tulevikus õpitavate teemade mõistmiseks vältimatud.
 5. Õpetajate poolt on soovitav on anda õpilastele mitut õppeainet (iseäranis oskusaineid) ühendavad ülesanded, mis vähendavad õpilase üldist koormust. Soovitav on hoida reede ekraanivaba.
 6. Aineõpetaja edastab õpiülesanded koos selge ja arusaadava juhendiga ning annab õpilasele tagasisidet iga ülesande kohta mõistliku aja jooksul.
 7. Juhul, kui õpilane ei saa õpijuhisest aru, pöördub ta esimesel võimalusel ise aineõpetaja poole ja küsib täiendavaid juhiseid. Juhul, kui ülesandega seotud lingid ei avane, teavitab õpilane sellest esimesel võimalusel ise vastava aine õpetajat.
 8. Lapse haigestumisest või mõjuva põhjusega puudumisest teavitab lapsevanem hiljemalt õppetööst puudumise esimesel päeval eKooli kaudu või tööpäeva kestel telefoni teel (tel 397 4233). Samuti teavitab lapsevanem viivitamatult asjaoludest, mis ei võimalda lapsel õppetöös osaleda (probleemid internetiühendusega, arvuti puudumine jms).
 9. Õpilane osaleb kõigis kohustuslikes videotundides ja on kohal õigeaegselt. Võimalikest tõsise põhjusega takistustest tunnis osalemisel teavitab õpilane või lapsevanem aineõpetajat õigeaegselt, soovitavalt eelneval päeval eKooli kaudu.
 10. Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine distantsõppeperioodil (kohustuslikud videotunnid, õpiülesannete tähtaegne täitmine) on koolikohustuse täitmise rikkumine. Korduval koolikohustuse täitmise rikkumisel kaasatakse koolikohustuse tagamiseks kooli tugimeeskond ja juhtkond ning vajadusel ka kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist.
 11. Õpiülesanded ja tundide ajad edastatakse eKooli kaudu. Õpilane ja lapsevanem jälgivad õpiülesandeid eKoolis igal õppepäeval.
 12. Muud õppekorraldust ja koolielu puudutav info edastatakse eKooli ja kooli kodulehe kaudu. Õpilane ja lapsevanem jälgib nendest infokanalitest teateid regulaarselt, s.o vähemalt kahel korral nädalas. Infot saab vajadusel kooli üldtelefonilt 397 4233.
 13. Hindamisel lähtutakse kooli hindamisjuhendist. Erandina võib õpetaja rakendada mittearvestuslike iseseisvate tööde hindamisel mitteeristavat hindamist: „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Tähtaja ületanud töö märgitakse eKoolis hüüumärgiga.
 14. Põhjendatud juhtudel lepib õpilane õpetajaga kokku õpiülesande tähtaja pikendamises enne tähtaja saabumist.
 15. Õpilane puhkab igaks päevaks piisavalt ja liigub värskes õhus. Selle juures väldib õpilane kohtumist sõprade ja teiste väljaspool pereringi isikutega. Lapsevanem jälgib, et laps puhkaks piisavalt (eriti öösel) ja peab kinni eriolukorra ohutusnõuetest (iseäranis 2 + 2 reeglist).
 16. E-kanalite kasutamisel saab tuge aineõpetajalt ja kooli infojuhilt.
 17. Õpilane ja lapsevanem võib ükskõik millise mure või küsimusega pöörduda alati klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Õppeainetega seotud küsimustega on mõistlik esmalt pöörduda vastava aineõpetaja poole.
 18. Sinimäe Põhikooli üldkontaktid on kool@sinimae.edu.ee ja telefon 397 4233. Juhtkonna ja aineõpetajate kontaktid on kooli kodulehel.
Kooli juhtkond
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233
+372 5788 0084 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.